گل سرخ

تومان۳۱۰,۰۰۰

گل مغربی

تومان۶۲,۰۰۰

لاک مغسول

تومان۵۲,۰۰۰

مازو سبز

تومان۱۷,۵۰۰

مامیران

تومان۴۰,۰۰۰

فوفل (بسته 100گرمی)

تومان۲۲,۰۰۰

قدومه شهری (بسته 100گرمی)

تومان۱۱,۵۰۰

قهوه خام(بسته 100گرمی)

تومان۱۶,۰۰۰

قولنجان (بسته 100گرمی)

تومان۳۲,۵۰۰

کاکائو اعلاء اسپانیا(بسته 100گرمی)

تومان۱۸,۰۰۰

کلپوره(بسته 100گرمی)

تومان۱۳,۵۰۰

کندر اسفندی (بسته 100گرمی)

تومان۱۷,۰۰۰