کندر خوراکی (بسته 100گرمی)

تومان۳۸,۰۰۰

گزنه (بسته 100گرمی)

تومان۱۲,۰۰۰

گل بابونه(بسته 100گرمی)

تومان۲۹,۰۰۰

پنیرک (بسته 100گرمی)

تومان۴۵,۰۰۰

گل ختمی خبازی (بسته 100گرمی)

تومان۴۵,۰۰۰

گل ختمی (بسته 100گرمی)

تومان۴۰,۰۰۰

گل ختمی رنگی

تومان۲۹,۰۰۰

گل ختمی سفید(بسته 100گرمی)

تومان۳۸,۰۰۰

گل زوفا (بسته 50گرمی)

تومان۱۳,۴۰۰

گل گاوزبان(بسته 100گرمی)

تومان۸۹,۵۰۰

گل گاوزبان(بسته 100گرمی)

تومان۸۴,۰۰۰

گلپر (بسته 100گرمی)

تومان۱۲,۰۰۰