گلرنگ (بسته 50گرمی)

تومان۴۶,۰۰۰

گلنار فارسی (بسته 50گرمی)

تومان۲۰,۰۰۰

مازو (بسته 100گرمی)

تومان۱۶,۰۰۰

مرزنجوش (بسته 100گرمی)

تومان۲۳,۵۰۰

مریم گلی(بسته 100گرمی)

تومان۱۵,۰۰۰

مصطکی (بسته 100گرمی)

تومان۲۷,۵۰۰

موسیر(بسته 100گرمی)

تومان۲۶,۰۰۰

ناخنک (بسته 100گرمی)

تومان۱۲,۵۰۰

نرکچول(بسته 50گرمی)

تومان۱۰,۵۰۰

هل باد (بسته 100گرمی)

تومان۳۵,۵۰۰

هلیله زرد (بسته 100گرمی)

تومان۱۷,۵۰۰

هلیله سیاه (بسته 100گرمی)

تومان۲۰,۰۰۰