بذر ها در این دسته بندی قرار میگیرند

بذر شلغم ( 200 گرمی )

نمره 0 از 5
تومان۲۸.۵۰۰

تخم کاسنی (بسته 200 گرمی)

نمره 0 از 5
تومان۳۶.۰۰۰

تخم کاهو (بسته 200 گرمی)

نمره 0 از 5
تومان۳۸.۰۰۰

تخم گل گاوزبان (بسته 200 گرمی)

نمره 0 از 5
تومان۵۴.۰۰۰

بذر انیسون ( بادیان رومی ) وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر کنجد سفید وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر شاه اسپرم وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر کنگر فرنگی وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر تخم شربتی وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر پشن فروت زرد وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر کتان وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰

بذر شیرین بیان وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹.۰۰۰