محصولات مرتبط با شیره و عسل های گیاهی در این دسته بندی قرار میگیرد